बृहन्मुंबई गणित अध्यापक मंडळ, मुंबई

 

गेल्या २५ वर्षातील अध्यक्षकार्यवाह कार्यकाल अध्यक्ष कार्यवाह

 

कार्यकाल अध्यक्ष कार्यवाह
१९८० ते १९८४ श्री. मधुकर मोघे श्रीमती नीलीमा मोकाशी
१९८४ ते १९८७ श्री. म. ज. फडके श्रीमती नीलीमा मोकाशी
१९८७ ते १९९० श्री.मधुसुदन विदवांस श्रीमती शर्मिला कर्वे
१९९० ते १९९३ श्रीमती नीलीमा मोकाशी श्रीमती शर्मिला कर्वे
१९९३ ते १९९६ श्रीमती नीलीमा मोकाशी श्रीमती निर्मला घाटे
१९९६ ते २००० श्रीमती नीलीमा मोकाशी श्रीमती निर्मला घाटे
२००० ते २००४ श्रीमती शर्मिला कर्वे श्रीमती अचला कोर्डे
२००४ ते २००७ श्रीमती शर्मिला कर्वे श्रीमती अचला कोर्डे
२००७ ते २०११ श्रीमती अचला कोर्डे श्रीमती विजया चौधरी
२०११ ते २०१४ श्रीमती विजया चौधरी श्रीमती वसुधा साठये