वर्ष पक्षेचा प्रकार इयत्ता पेपराचे नाव
       
२०१५ एनइसीएम वी गउसंस्प स्पर्धा एनइसीएम २०१५
       
    वी गउसंस्प स्पर्धा एनइसीएम २०१५
       
       
२०१४ एनइसीएम वी गउसंस्प स्पर्धा एनइसीएम २०१४
       
  संबोध वी गणित संबोध परीक्षा - ऑगस्ट २०१४
       
    वी गणित संबोध परीक्षा - ऑगस्ट २०१४
       
    वी गणित संबोध परीक्षा - डिसेंबर २०१४
       
  गणित पशनमंजुषा ६ व ७ वी गणित पशनमंजुषा स्पर्धा २०१४
       
    ८ व ९ वी गणित पशनमंजुषा स्पर्धा २०१४
       
  एनइसीएम वी गउसंस्प स्पर्धा एनइसीएम २०१४ (पायरी २)
       
    वी गउसंस्प स्पर्धा एनइसीएम २०१४ (पायरी २)
       
       
       
२०१३ एनइसीएम वी गउसंस्प स्पर्धा एनइसीएम २०१३ (पायरी २)
       
    वी गउसंस्प स्पर्धा एनइसीएम २०१३ (पायरी २)
       
       
  संबोध वी गणित संबोध परीक्षा २०१३
       
    वी गणित संबोध परीक्षा २०१३
       
  गणित पशनमंजुषा ६ व ७ वी गणित पशनमंजुषा स्पर्धा २०१३
       
    ८ व ९ वी गणित पशनमंजुषा स्पर्धा २०१३
       
  एनइसीएम वी गणित उत्कृष्टता संगोपन स्पर्धा (पायरी १)
       
    वी गणित उत्कृष्टता संगोपन स्पर्धा (पायरी १)
       
       
२०१२ एनइसीएम वी गउसंस्प स्पर्धा एनइसीएम २०१२(पायरी १)
       
    वी गउसंस्प स्पर्धा एनइसीएम २०१२(पायरी १)